Når 8 av 10 kriminelle gjengangere er ikke-norske!!


I går kom dommen
etter at seks unge menn med innvandrerbakgrunn fra islamske land har begått to grove gruppe- eller massevoldtekter mot tenåringsjenta «Beate» på 15 år. Disse seks ble da dømt til mellom 420 timers samfunnstjeneste og 60 dagers fengsel.

Link: Samfunnsstraff og 60 dagers fengsel for gruppe­voldtektene på Furuset!

Mens «Beate» må leve i frykt, redsel og skam og oppleve at rettsstaten Norge faktisk ikke bryr seg om hvordan livet hennes nå muligens er ødelagt for alltid, hvordan unge jenters liv ødelegges her til lands med Norges samtykke så forteller dette til tilhengerne av islamsk voldskultur at i Norge er det fritt fram.

Samtidig som rettsstaten, rettsvesen, politi, jurister og domstol viser en total mangel på respekt for nordmenn, menneskeliv og det trygge samfunn nordmenn flest ønsker å ivareta, så lever vi i et samfunn hvor media, folkevalgte politikere, storting og regjering fordømmer de av oss som ønsker å belyse problemene, snakke om dem og vedta handlinger som kan forebygge og utrydde problemene helt eller delvis.

Det å ta opp disse problemene, bevisstgjøre, opplyse, informere, dele kunnskap om – det kalles for å spre fremmedfrykt. Og raskt derpå blir man stemplet som rasist!

Vi lever i et samfunn der vi på ene siden blir skremt til grunne av fryktpropagandaen fra media og politikere hvor vi hører om virusmutanter og varianter av et virus som angivelig har tatt livet av 783 mennesker her til lands. Men å belyse et større og farligere problem, islamsk innvandring og islamsk voldskultur, det skal man ikke.

Dobbeltmoralen lenge leve!

Nå er jeg hverken advokat, dommer, journalist eller politiker. Jeg er meg. Inntil videre har jeg ingen intensjoner om å følge den gitte moralen, eller dobbeltmoralen, fra tilsynet for norsk «politisk korrekthet».

Jeg finner det helt og holdent forkastelig å snu ryggen til dette voksende monsteret. Det er nettopp det å snu ryggen til som er det dummeste og mest risikable en kan gjøre. Å snu seg vekk er å ødelegge menneskeliv. Hvorfor folk velger å gjere det er for meg en gåte.

Derfor. La oss se litt på samarbeidsmodellen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om kriminalitet blant barn og unge. SaLTo.

Gjennom denne modellen blir ressursene i det kriminalitetsforebyggende arbeidet samordnet og viser oss hvem de unge kriminelle og gjengangerkriminelle er. Dette er da opplysninger som ble avdekket nå for 5 dager siden av SaLTo (27.05.21).

I året som har gått, altså i 2020 ble 120 personer under 18 år registrert med fire eller flere anmeldelser i Oslo kommune. Ja, nå snakker vi kun om mindreårige, altså barn, og kun i Oslo kommune.

Disse 120 ungdommene ble registrert i 40% av anmeldelsene mot unge i 2020. Disse setter altså et kraftig preg på kriminaliteten blant unge i Oslo. En kan da forestille seg hvor stor preg de over 18 setter på kriminaliteten i Oslo, og hvilken påvirkning de har på sine yngre!

I 2020 var 92 prosent av denne gruppen tilknyttet barnevernet på en eller annen måte. 77 prosent av disse er født i Norge. Det er her media stanser opp, og stort sett ikke vil belyse problemet noe mer. De ønsker å fremstille det som om at all ungdomskriminalitet er «vanlig norsk ungdom på avveier». Realiteten er ikke engang i nærheten av det bildet de konstruerer.

Rapporten fra SaLTo konstaterer at andelen med innvandrerbakgrunn er høy. Meget høy!

De aller fleste, altså 83% er norske statsborgere og flertallet, det vil si, 70% er født i Norge mens andelen med innvandrerbakgrunn likevel er 77 %.

Det kommer også fram at mange av de unge personene kommer fra dysfunksjonelle familier hvor foreldre og foresatte av ulike grunner ikke har kapasitet eller kompetanse til å ivareta barnas behov. Det påpekes at mor kan være noe underdanig enten far er tilstede eller ikke. Samtidig blir det påpekt at det ofte er problemer med kommunikasjon på grunn av språkvansker, noe som vanskeliggjør foreldres rolle i for eksempel en avhørssammenheng.

Når man leser ord som «underdanig», «problemer med kommunikasjon» og «språkproblemer» så er det ganske innlysende at dette er innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn. Det skinner også gjennom islamsk ukultur.

Rapporten konstaterer også at mange av disse ungdommene har hatt problemer i mange år og at anglende oppfølging fra foreldre knyttes direkte til dette. I flere tilfeller er det registrert at barna har blitt utsatt for vold fra sine nærmeste. Altså nærvær av vold i oppveksten ansees som en forklaringsfaktor.

Islamsk voldskultur.

Det påpekes at det her er store mørketall fordi mange av disse barna lever i familier og miljøer der kriminalitet ikke anmeldes. Det påpekes også at mange med innvandringsbakgrunn har kommet til Norge fra konfliktområder der det har vært mer naturlig og nødvendig å ha lav terskel for vold. Resultatet kan derfor være at disse barna utvikler en aggressiv og konfronterende atferd som tjener en funksjon i deres oppvekst.

Disse ungdommene har sin største kapital knyttet til gatekulturen, og at de får anerkjennelse gjennom utøvelse av kriminalitet på gata. Mange av disse ungdommene begår kriminalitet utenfor deres nærmiljø.

Her kan du lese hele rapporten Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo, rapport basert på data fra 2020

Dette er fakta om ungdom i Oslo Kommune. Legger man fram rapporter om Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Ullensaker, Askim og Drammen, så vil man nok se akkurat det samme. Og ellers i landet vil man nok se en økende trend der kriminalitet øker med innvandring og da spesielt islamsk ukultur.

Så folkens, det vi ser er økende islamsk innvandring, økende farligere og grovere kriminalitet hvor unge påvirkes av sine eldre. Vi ser samtidig at det er liten og ingen straff for kriminelle med innvandrerbakgrunn. Vi ser et Norge hvor nordmenn blir beskyldt for å spre rasisme og fremmedfrykt, samtidig som det bygges moskeer, småjenter blir voldtatt, det hentes IS-terrorister, det gis støtte til Hamas og landet sender milliarder ut til våpen og vold i islamske voldskulturer. Vi ser et Norge som sender ut signaler til islamister og terrorister om at Norge er terroristers paradis!

Så hva har vi tenkt å gjøre med det?


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#norge #innvandring #terror #politikk #dom #voldtekt #gruppevoldtekt #massevoldtekt #politikere #media #terrorisme #storting #ungdomskriminalitet #media #rettsak #innvandrerbakgrunn #utlevering #ukultur #utleveringsloven #politi #regjering #salto #politiskkorrekthet #rettsvesen #rettsstat #kriminalitet #domstol #statsborgerskap #islam #msm #islamisering #vold #voldskultur #skedsmo #lørenskog #askim #ullensaker #rælingen #drammen #furuset #oslo #paradis #norge

Bent Høie bør innlegges!!


En bra ting VG har gjort siste tiden er å avdekke hvor utbredt det er med seksuelle overgrep iblant yrkesutøvere som behandler pasienter for emosjonelle avvik, samt dårlig psykisk og mental helse. Det har blitt lagt på bordet at minst 42 psykologer og psykiatere har mistet autorisasjonen etter å ha utnyttet pasienter seksuelt. Det er også avslørt at minst 10 av disse har fått ny autorisasjon de siste 15 årene. Flere av dem jobber i dag på norske sykehus eller helseinstitusjoner.

Så med andre ord er det slik i dag at psykologer og psykiatere som har forgrepet seg seksuelt på pasienter kan fortsatt jobbe med pasienter som sliter emosjonelt, psykisk og mentalt. Helseminister Bent Høie vil ikke utestenge behandlere som har begått overgrep, hvert fall ikke på livstid.

At yrkesutøvere innen mental helse kan få autorisasjon tilbake etter å ha mistet den for seksuelle overgrep mot pasienter er ikke noen nyhet for meg, men det er et veldig aktuelt tema i dag.

Bent Høie sier det er viktig å få «luket ut» de som flere ganger begår overtramp og legger til at det er beviselig feil at hvis man gjør overgrep mot et annet menneske én gang, så gjør man det flere ganger.

Så med det tankesettet, den holdningen, den mentaliteten, så bør overgripere få muligheten?

Noen som har hørt om «Dukkemannen», altså psykologen Sverre Varhaug som forgrep seg på pasienter i mer enn tre tiår? Han ble fradømt retten til å praktisere som psykolog, men fikk senere autorisasjonen tilbake igjen.
En annen kjent sak er historien om Charlotte Thoresen, som varslet om overgrep fra en psykiater. I årene som fulgte, fikk psykiateren to nye varsler fra andre pasienter. Han mistet så autorisasjonen hele fem år senere, men fikk ny autorisasjon etter to år. Thoresen er død, hun brukte resten av sitt liv til å slite med denne saken. I dag er psykiateren overlege ved Sykehuset i Vestfold.
Jeg personlig mener at behandlere som krysser grensen seksuelt med pasienter, aldri bør få ny autorisasjon. Det er misbruk og kan være fullstendig umulig for en med allerede dårlig emosjonell og psykisk helse å komme tilbake fra. Slikt kan fullstendig ødelegge personer som faktisk har helt fin emosjonell helse og er sterk psykisk og mentalt.

Men vår helseminister Bent Høie er ikke enig i og begrunner standpunktet sitt i tre forhold:

– «Noen ganger kan det oppstå gjensidige kjærlighetsforhold mellom terapeut og pasient».

– «Terskelen for å frata noen autorisasjonen vil bli hevet dersom behandleren mister den på livstid».

– «Vi gir også folk som har gjort andre alvorlige ting, muligheten til å gjøre opp for seg, det kan jo være at den aktuelle behandleren kan være i en livskrise. Da er det urimelig at en aldri får utøve yrket sitt etterpå».

What The Fuck Bent Høie!! Det du sier er så avskyelig at i mine øyne er du selv som en overgriper å regne. Når noen har misbrukt seg på andre så blir det for meg psykopatisk å si at man må få «luket ut de som begår overtramp flere ganger». Hvorfor i helvete skal de gis den muligheten?

Skal det være slik at hvis man dreper et menneske så skal man få et klaps på fingrene? Så kan man deretter «luke ut» de som fortsetter å drepe? Sammenligningen mener jeg er fullstendig legitim. Dette er personer som søker hjelp og blir da utsatt for emosjonelt, psykisk og mentalt drap. Mange kommer ikke tilbake til seg selv etter noe slik. De er drept innvendige, lever med frykt og skam. Hver dag er et helvete, noen tar sitt eget liv.

Når en beskytter overgripere så er en en overgriper selv. Å gi overgripere autorisasjon til å fortsette er overgrep. Å unnskylde en overgriper når at han «muligens var i en livskrise da han begikk overgrepet». Da mener jeg man er psyk. Jeg mener Bent Høie er psyk og bør legges inn på lukket avdeling. Ferdig snakka!! Overlater siste ord til dere..


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#selsuelleovergrep #overgrep #voldtekt #misbruk #psykolog #helsearbeider #psykiater #terapi #terapeut #psykiskhelse #overgriper #emosjonellhelse #mentalhelse #helseminister #benthøie #vg #autorisasjon #lege #dukkemannen #praktisere #helseinstitusjon #sykehus #sverrevarhaug #pasient #charlottethoresen #rettsstaten #norge

Verdens Helseorganisasjon (WHO) er blitt musikalske 😂


Ekspertgruppen fra WHO har annonsert nye navn på variantene av koronavirus. De mener disse nye navnene vil være enklere og unngår stigma. De mener altså at å kalle en virusvariant som først ble oppdaget i Afrika for «den afrikanske varianten», som først ble oppdaget i India for «den indiske varianten», som først ble oppdaget i Brasil for «den brasilianske varianten» er rasistisk!

Nope, jeg er ikke forbauset. Jeg bare sitter og venter på at dagen skal komme hvor de som har melk og sukker i kaffen sin, slik at den dermed blir lysere og søtere, blir kalt for rasister. Det er satt på spissen, flir for faen!!

Men likevel, jeg ser ikke på det som usannsynlig – verden er jo allerede godt på vei i den retning. Så det så!

Men det må sies at jeg synes WHO har tatt en musikalsk retning med disse nye navnene. Vi kan synge dem, de har liksom rytme og klang.

Merk dere: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota og Kappa.

Jeg gir da jamt faen i hva de kaller disse variantene. Det sier meg intet mer eller intet mindre. Så hvorfor ikke bare synge?! La isla Iooooota!!

Finn en melodi og syng en sang:

Beta, Zeta, Eta, Eta, Eta, Theeeeeta!! Theta, Zeta, Alpha. Deeeeelta!! Zeta, Eta, Iota, Gaaaammaaaa!! Theeeeta, Beeeeta!!

Her er en melodi så blir dette ekstra moro, juuhuuu, vi prøver oss med «Do re mi». Dååååremiiiiiiiiii!!!

Klikk her 👇🏾


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#virusmusikk #who #sang #virus #rasisme #stigmatisering #musikk #doremi #jahnteigen #bunnytrash